C测验(试题随机) 剩余时间:

1. 下面的操作将打印什么。
{
int x=20,y=35;
x=y++ + x++;
y= ++y + ++x;
printf("%d%d",x,y);
}
 • (A) 5 8 9 4
 • (B) 5 7 9 4
 • (C) 5 8 9 5
 • (D) 5 7 8 4
2. 以下代码的输出是什么?
#include "stdio.h"
extern int a;
main(){
printf("\n a=%d",a);
return 0;
}
int a=5;
 • (A) a=0
 • (B) a=5
 • (C) a=garbage value
 • (D) error
3. “C”语言中有多少个变量范围?
 • (A) 2
 • (B) 3
 • (C) 4
 • (D) 5
4. 将打印出什么值
main()
{
int a, b, c;
a = 10;
b = 20;
c = printf("%d",a) + ++b;
printf ("%d",c);
}
 • (A) 23
 • (B) 22
 • (C) 30
 • (D) 编译错误
5. 什么是输出
main()
{
int i;
i = 10;
printf("%d\t",5,6);
printf("%d", i , i++);
}
 • (A) 5 11
 • (B) 6 10
 • (C) 6 11
 • (D) 5 10
6. 以下哪个程序结构/组件/语句不是实现模块化的示例?
 • (A) DLL
 • (B) Functions
 • (C) type casting
7. 什么是“C”语言的存储类? 选择多个 -
a. auto 关键字
b. static 关键字
c. register 关键字
d. extern 关键字
e. automatic
f. static
 • (A) a,b,c
 • (B) a,b,c,d
 • (C) e,f
 • (D) 都不是
8. 输出什么
main()
{
if(1,0)
{
printf("True");
}
else
{
printf("False");
}
}
 • (A) True
 • (B) False
 • (C) 编译错误
 • (D) 运行时错误
9. 以下c程序将输出什么?
#include "stdio.h"
int main()
{
int _ = 5;
int __ = 10;
int ___;
___ = _ + __;
printf("%i", ___);
return 0;
}
 • (A) 5
 • (B) 10
 • (C) 15
 • (D) 编译错误
10. 以下操作的结果将打印出来:
main()
{
int x=5;
printf("%d,%d,%d",x,x<<2,x>>2);
}
 • (A) 5,21,1
 • (B) 5,20,1
 • (C) 5,19,0
 • (D) 5,19,1
11. 下面的循环会执行多少次?
main()
{
int i;
for(i=20, i=10; i<=20; i++)
{
printf("\n %d", i);
}
}
 • (A) 1
 • (B) 运行时错误
 • (C) 11
 • (D) 编译错误
12. 给出以下程序片段
main ()
{
int i, j, k;
i = 3;
j =2*(i++);
k =2*(++i);
}
哪一个给定的选项是正确的?
 • (A) j = 6, k = 10.
 • (B) i = 5, k = 6.
 • (C) j = 6, k = 8.
 • (D) i = 4, j = 6.
13. 输出什么
main()
{
int i;
i = 10;
if(i == 20 || 30)
{
printf("True");
}
else
{
printf("False");
}
}
 • (A) True
 • (B) False
 • (C) 语法错误
 • (D) 运行时错误
14. while循环执行多少次?
main ( )
{
int a = 1 ;
while ( a <= 100) ;
{
printf ( "%d", a++ ) ;
}
}
 • (A) 100
 • (B) 1
 • (C) 0
 • (D) 无穷
15. 假设a,b,c分别是值为5,6,7的整数变量。 表达式的价值是什么:
!((b+c)>(a+10))
 • (A) 1
 • (B) 6
 • (C) 15
 • (D) 0
16. 以下程序的输出是什么?
main()
{
printf("%c","Pskills"[4]);
}
 • (A) 编译错误
 • (B) P
 • (C) i
 • (D) l
17. 哪一个给定的选项是正确的?
void main()
{
int i;
i=2;
pskills:
printf("%d",i);
i=i+2;
if(i<=20)
goto pskills;

}
 • (A) 3 5 7 9 ....... 21 23
 • (B) 2 4 6 8 ....... 20
 • (C) 3 5 7 9 ....... 21
 • (D) 2 4 6 8 ....... 20 22
18. 以下程序将输出什么?
#include
int main()
{
int a = 320;
char *ptr;
ptr = (char *)&a;
printf("%d",*ptr);
return 0;
}
 • (A) 2
 • (B) 320
 • (C) 64
 • (D) 编译错误
19. 如果a = 10且b = 20,下面的语句会打印什么?
printf("%d",a==b);
 • (A) 20
 • (B) 10
 • (C) 1
 • (D) 0
20. 以下代码的输出是什么?
#include "stdio.h"
extern int a;
main(){
void fun();
printf("\n a=%d",a);
fun();
return 0;
}
int a=7;
void fun(){
printf("\n in fun
 • (A) a=0 in fun a=0
 • (B) a=7 in fun a=7
 • (C) a=7 in fun a=0
 • (D) error